Powrót na górę
× Home O nas Serwis - ogród Biuro obsługi nieruchomości Kwiaty jadalne Edukacja Aktualności Kontakt

Usługi ogólno-administracyjne:

 

 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed osobami fizycznymi  i prawnymi,
 • zawieranie umów z kontrahentami Wspólnoty Mieszkaniowej przed osobami fizycznymi i prawnymi,
 • bieżąca współpraca z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • pomoc przy przejęciu dokumentacji administracyjnej nieruchomości,
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali mieszkaniowych i przynależnych i garaży oraz ich użytkowników,
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej administrowania nieruchomością,
 • udzielanie każdemu z właścicieli lokali, na każde jego życzenie (w godzinach funkcjonowania biura firmy), wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością oraz o rozliczeniach w zakresie dotyczącym indywidualnych lokali,
 • kontrola nad utrzymaniem czystości części wspólnej nieruchomości oraz  terenu wokół budynku,
 • organizowanie zebrań wspólnoty mieszkaniowej, w tym przygotowanie stosownych uchwał, planów gospodarczych, sprawozdań,
 • bieżąca okresowa kontrola nieruchomości oraz powiadomienie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej o stwierdzonych problemach (częstotliwość do uzgodnienia z klientem),
 • realizowanie podjętych uchwał,
 • przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego,
 • zapewnienie prawidłowego użytkowania budynku i lokali, 
 • dostęp do internetowej kartoteki Właściciela lokalu (IOK – Internetowa Obsługa Kontrahenta), 
 • zapewnienie bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości poprzez wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie warunków zawieranych umów i kontrolę ich wykonania (w miarę potrzeb).

 

Usługi eksploatacyjne i techniczne:

 

 • pomoc przy przejęciu dokumentacji technicznej budynku,
 • bieżąca opieka konserwatora budynku, 
 • prowadzenie na bieżąco książki obiektu  budowlanego, 
 • monitorowanie stanu technicznego urządzeń i instalacji, 
 • opracowaniu planu konserwacji i remontów, zlecenie wszystkich prawem przewidzianych przeglądów technicznych, przedstawienie ofert firm specjalistycznych na potrzeby wspólnoty mieszkaniowej, nadzór nad usługami specjalistycznych serwisów zewnętrznych (firm podwykonawców), 
 • organizowanie przetargów na roboty i usługi budowlane,
 • organizowanie prac remontowych i modernizacyjnych, 
 • zapewnienie zabezpieczania awarii oraz usuwania ich skutków.

 

Usługi finansowe i księgowe:

 

Obsługę finansowo-księgową wykonujemy w oparciu o profesjonalny program komputerowy DOM 5.

 

 • ustalenie zaliczkowego wymiaru opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością dla lokali,
 • prowadzenie ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości,
 • prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie indywidualnych kartotek finansowych w zakresie naliczanych opłat i dokonywanych przez właścicieli wpłat,
 • dostęp, dla każdego właściciela do usługi e-kartoteka (IOK) za pomocą, której można sprawdzić bieżące saldo rozrachunków ze wspólnotą, historię wpłat oraz aktualną wysokość opłat, możliwość przeglądania podjętych przez Wspólnotę uchwał i regulaminów,
 • stały dostęp dla Zarządu Wspólnoty do rozliczeń poszczególnych właścicieli , dokumentów i danych księgowych za pośrednictwem Internetu,
 • prowadzenie okresowego rozliczenia kosztów zużycia mediów przez właścicieli lokali
 • dokonywanie płatności za pośrednictwem banku na podstawie zatwierdzonych przez Zarząd faktur,
 • sprawdzanie prawidłowości otrzymywanych od usługodawców rachunków i faktur wystawionych na Wspólnotę Mieszkaniową,
 • ewidencjonowanie opłat właścicieli z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości,
 • windykacja zaległości oparta o sprawdzony schemat działań zmierzających do odzyskania należności, tj. wystawianie i przesyłanie dłużnikom upomnień, wezwań do zapłaty itp.,
 • współpraca z renomowaną kancelarią prawną,
 • zapewnienie terminowego opłacania podatków, ubezpieczeń i innych opłat publicznoprawnych przypadających na nieruchomość,
 • przygotowanie okresowych sprawozdań, analiz i raportów finansowo-ekonomicznych oraz materiałów źródłowych do rocznego planu gospodarczego  /  przygotowanie projektów rocznych i wieloletnich planów gospodarczych oraz rozwojowych dla nieruchomości,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych oraz przygotowanie informacji na roczne zebranie sprawozdawcze o poniesionych kosztach zarządu nieruchomością wspólną, zaliczkach przeznaczonych na ich pokrycie oraz pożytkach z nieruchomości wspólnej.

 

Poznaj wszystkie działy naszej oferty:

Ogród

Ogród

Więcej
<p>Sprzątanie Hal garażowych i produkcyjnych, zamiatanie ulic </p>

Sprzątanie Hal garażowych i produkcyjnych, zamiatanie ulic 

Więcej
Kwiaty jadalne

Kwiaty jadalne

Więcej
Edukacja

Edukacja

Więcej